E-mail

06 53 22 59 08

Contact

voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur

ecologische economie

Loket Groene Transitie

Grote onrust over woningbouwplannen
binnen de bebouwde kom in De Bilt

Advies gevraagd aan Ebbe Rost van Tonningen

Ebbe Rost van Tonningen hield op 26 september 2019 een lezing over zijn boek: Politiek weerbericht De Bilt, code oranje. Hij beschrijft daarin 20 jaar gemeentepolitiek. Van Tonningen laat zien waarom het gemeentelijk beleid, na verlies op verlies van 40 miljoen euro in 15 jaar, onlangs slechts een 5,4 scoorde voor burgerparticipatie. Na afloop van zijn lezing kreeg hij van verontruste burgers en ondernemers diverse schriftelijke vragen. De vraag die veelvuldig naar voren kwam, gaat over het voorstel van de gemeente over woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom.

Waarom worden er nu door de gemeente woningbouwlocaties voorgesteld zonder dat bewoners goed worden geïnformeerd over nut, noodzaak en alternatieven? En in strijd met een massaal ondersteunde petitie in 2010?

Antwoord Ebbe Rost van Tonningen:

In november 2010 hebben een groot aantal bewonersorganisaties een gezamenlijke petitie bij de gemeente ingediend voor behoud van ‘een groen, authentiek en dorpse gemeente De Bilt’. De bewoners waren bevreesd dat het huidige plezierige leefklimaat in de dorpskernen in ernstige mate zou worden aangetast door intensieve woningbouw op groenlocaties binnen de bebouwde kom waardoor, inclusief de infrastructuur voor verkeer, de groene woonomgeving zou worden ingeruild voor een verdicht stedelijk woonmilieu. Het is dan ook onbegrijpelijk dat op de grootste beschikbare bouwlocatie binnen de bebouwde kom – de Schapenweide – vooral bedrijven worden gepland waarvoor het college van b&w een intentieverklaring heeft afgegeven aan een ondernemer uit India, zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken.
Bewonersgroepen kunnen daartegen in verweer gaan verwijzend naar de eerder ingediende petitie en kunnen een alternatief voorstellen. namelijk buiten de bebouwde kom bouwen op locaties die geen grote groenwaarde hebben. Dat de gemeente onlangs voor het participatiebeleid een 5.4 scoorde maakt het voor de gemeente een uitgelezen kans om daarin verbetering te brengen!

Verder kan het advies van de Commissie Remkes worden gebruikt: Bouwen met minder stikstofuitstoot met energieneutraliteit en zonder nadelige gevolgen voor de natuur.

Andere vragen die Rost van Tonningen kreeg, gingen over de jongste plannen van de gemeente voor de begroting 2020 en volgende jaren, waarin o.a. wordt voorgesteld om te bezuinigen op duurzaamheid, armoedebeleid en groenonderhoud. Verder was men benieuwd naar zijn mening over de problemen in het college van b&w van Den Haag.

 

© 2021 Ebbe Rost van Tonningen - Alle rechten voorbehouden